مشارکت 37.2درصدی افراد در اقتصاد/بیکاری 10.8درصد از جمعیت فعال

بر مبنای محاسبات مرکز آمار ایران در سال گذشته، از مجموع 23 میلیون و 250 هزار و 627 نفر جمعیت فعال (15-64) ساله، 89.2 درصد شاغل و 10.8 درصد از جمعیت فعال را بیکاران تشکیل می دهند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور 76619858 نفر براورده شده است، که 126۰3167 نفر از آن‌ها 9 سال و کمتر و 64016684 نفر 10 سال و بیش‌تر سن داشته‌اند.

بر این اساس 83.6 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار (10 ساله و بیش‌تر) هستند و به لحاظ جنس 50.1 درصد مرد و 49.9 درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر 100 به دست می‌آید.

نتایج نشان می‌دهد 72.5 درصد جمعیت در نقاط شهری و 27.5 درصد در نقاط روسیتایی ساکن بوده‌اند، همچنین در سال 1393 تعداد 23283641 خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور براورده شده است که 20347274 دارای سرپرست مرد و 2936366 خانوار دارای سرپرست زن بوده‌اند.

بر اساس این گزارش 98.2 درصد جمعیت کشور دارای تابعیت ایرانی هستند و 1.7 درصد جمعیت افغانستانی است و فقط 0.1 درصد جمعیت کشور سایر تابعیت‌ها را دارند.

همچنین در این گزارش آمده است عمده‌ترین دلیل مهاجرت، پیروی از خانواربا 50.7 درصد بوده و8.4 درصد مهاجرت‌ها به دلیل جستجوی کار و 7.6 درصد مهاجرت‌ها به دلیل جستجوی کار بهتر صورت گرفته است.

بر این اساس در سال 1393، از 69279573 نفر جمعیت 6 ساله و بیش‌تر، 86.8 رصد باسواد و 13.2 درصد بی‌سواد بوده‌اند. نسبت با سوادی در نقاط شهری 90.2 و در نقاط روستایی 77.5 درصد بوده است. در بین افراد "6 تا 9 ساله" نسبت باسوادی 96.7 درصد و در بین افراد "15 تا 24 ساله" 97.9 درصد بوده است. همچنین نسبت با سوادی در بین مردان 6 و بیش‌تر 91.0 و در بین زنان این گروه 82.5 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در سال 1393، در بین جمعیت 6 ساله و بیش‌تر، 60016833 نفر باسواد بوده‌اند. از این تعداد 32.7 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 21.0 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 4.3 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 20.8 درصد دارای تحصیلات دیپلم و پیش‌دانشگاهی و 4.4 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 12.1 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 2.5 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند. همچنین شایان ذکر است که، 2.2 درصد باسوادان از طریق مراکز سواد آموزی یا به صورت غیر رسمی آموزش دیده‌اند.

در سال 1393، 64016690 نفر در گروه‌های سنی 10 ساله و بیش‌تر قرار داشته‌اند. از این تعداد 67.1 درصد "حداقل یک‌بار ازدواج کرده" و 32.9 درصد "هرگز ازدواج نکرده" بوده‌اند. این نسبت‌ها در بین مردان به ترتیب 62.7 و 37.3 درصد و در بین زنان 71.4 درصد و 28.6 درصد بوده است.

در سال 1393، افراد شاغل و بیکار در مجموع، 37.2 درصد از جمعیت 10 ساله و بیش‌تر را تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 62.5 درصد و برای زنان 12.0 درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری 36.5 درصد و در نقاط روستایی 39.1 درصد است.

در سال 1393 از کل شاغلان 10 ساله و بیش‌تر 90.7 درصد باسواد و 9.3 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 91.7 درصد و 8.3 درصد و برای زنان 85.0 درصد و 15.0 درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار 10 ساله و بیش‌تر 97.2 درصد باسواد و 2.8 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 96.4 درصد و 3.6 درصد و برای زنان 99.2 درصد و 0.8 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعل یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال 1393، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در کل کشور 37.2 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.5 درصد و در بین زنان 12.0 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش‌تر در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.1 درصد و در نقاط شهری 36.5 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیش‌تر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.6 درصد به دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 68.5 درصد و در بین زنان 13.1 درصد، در نقاط شهری 39.7 درصد و در نقاط روستایی 43.2 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (55.7 درصد) در گروه سنی 34-30 ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.3 درصد و زنان گروه سنی 29-25 ساله 19.9 درصد بیش‌تری نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال 1393، از مجموع 23250627 نفر جمعیت فعال 64-15 ساله، 89.2 درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، 10.9 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 62.4 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 26.6 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب 11.2 درصد، 61.7 درصد و 27.2 درصد و برای زنان 9.7 درصد، 66.8 درصد و 23.5 درصد بوده است.

انتهای پیام/

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار