توضیحات بعیدی نژاد در مورد راکتور اراک+اینستا پست

بعیدی نژاد در این پست نوشت: سندي كه ميان جمهوري اسلامي ايران و اعضاي گروه پنج بعلاوه يك در مورد مدرن سازي رآكتور اراك امضا شده است سندي معمولي نيست.

اين براي اولين بار در جهان ميباشد كه شش كشور بزرگ دنيا بعلاوه نماينده عالي اتحاديه اروپا كه خود نمايندگي بيست و هفت كشور اروپايي را بر عهده دارد چنين سندي را امضا كرده و خود را به نوسازي، بهسازي و مدرن سازي يك رآكتور تحقيقاتي آب سنگين متعهد كرده اند. سالهاست كه كشورهاي غربي معتقدند كه رآكتورهاي آب سنگين به علت خطرات اشاعه اي بايد منسوخ و تبديل به رآكتورهاي آب سبك شوند.

در جريان مذاكرات هسته اي با ايران نيز آن كشورها اصرار زيادي داشتند كه همين امر محقق شود. اما خوشبختانه مقاومت شجاعانه جمهوري اسلامي ايران باعث تغيير اين موضع اساسي كشورهاي غربي شد و كشورمان موفق شد ماهيت آب سنگين رآكتور اراك را حفظ نمايد. اما در كنار مقاومت كشورمان در جريان مذاكرات، ارائه يك پيشنهاد عملي جهت نوسازي و مدرن سازي اين رآكتور نيز نقش مهمي در تغيير موضع كشورهاي پنج بعلاوه يك ايفاء نمود.

بر اساس اين پيشنهاد كه محصول تحقيقات و پژوهشهاي خلاقانه ي مهندسين علوم و فنون هسته اي كشورمان ميباشد، رآكتور اراك ضمن كاهش برخي موارد اشاعه اي آن، كاربردهاي فني بسياري در توليدات راديو داروها و محصولات صنعتي هسته اي خواهد داشت و اين كاربردها در جريان مدرن سازي و بهسازي رآكتور افزايش بسيار قابل توجهي نيز خواهد نمود. در نتيجه اين رآكتور به آخرين فن آوري مدرن جهان مجهز خواهد شد.

اما اهميت اين مدرن سازي رآكتور اراك فقط در ابعاد فني مدرن سازي فن آوري آن نيست بلكه تفاهم در خصوص تضمين همكاري بين المللي در عرصه فن آوري هسته اي بين ايران و پيشرفته ترين كشورهاي صاحب فن آوري هسته اي از نقطه نظر سياسي و بين المللي نيز بسيار مهم ميباشد. اين براي اولين بار است كه پس از يك دوره ي تحريم در همه انواع همكاريهاي هسته اي با ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، كشورهاي غربي وارد اجراي همكاريهاي فني هسته اي با ايران آنهم در عرصه چنين زمينه حساسي در حوزه ي رآكتور آب سنگين ميشوند.

در اين سند كه بدنبال چند هفته مذاكره فشرده در سطوح سياسي و كارشناسي به امضاي وزيران خارجه كشورهاي عضو گروه پنج بعلاوه يك و ايران رسيده است فقط به كليات بسنده نشده است بلكه مسئوليتهاي هر يك از كشورها در روند اين مدرن سازي و همچنين ساز و كار پيگيري هماهنگيهاي طرفهاي متعهد نيز مشخص شده است كه شرح آن توضيحات مفصلي را طلب ميكند كه بايد در جاي ديگر بدان پرداخته شود.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار