کتاب «هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معنای «متافیزیک» از نظر هگل چیست؟ چرا هگل نام یکی از موجزترین و در عین حال محجورترین دستنوشته هایش را در دوران ینا، «متافیزیک» نهاد؟ این متن چه نسبتی با مشهورترین و تأثیرگذارترین اثر وی یعنی پدیدارشناسی روح دارد که تنها دوسال بعد از آن نوشته شد؟

کتاب حاضر در تلاش است به این پرسش ها پاسخ دهد و در پرتو آنها بتواند از یک سو، شرحی از متافیزیک هگل و نسبت آن با پدیدارشناسی و از سوی دیگر، طرحی از دیالکتیک هگلی و به طور کلی رئوس فلسفه هگل ترسیم کند. این کتاب نشان می دهد که پدیدارشناسی روح(در مقام یکی از بزرگترین آثار تاریخ فلسفه)، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش، چه نسبتی با رساله مختصر متافیزیک ینا برقرار کرده است. این واکاوی نهایتا هم به فهم و تعمیق شرح متافیزیک ینا منجر می شود. هم به باز تفسیر پدیدارشناسی روح هگل و درک حاستگاه ها و ریشه های آن.

 

هدف ضمنی این کتاب همچنین نشان دادن نوعی پیوند میان این دو اثر و در نتیجه، نشاندن متن «متافیزیک» ینا در جایگاه نخستین نظام متافیزیکی هگلی  هگل و خاستگاه پدیدارشناسی روح است. این امر تبعات فلسفی و تفسیری چشمگیری به دنبال خواهد داشت که مهمترین آنها، قائل شدن جایگاهی محوری برای متن مختصر «متافیزیک ینا» به عنوان دقیقه آغازین فهم و تفسیر هگل در بخش اعظمی از مطالعات هگل پژوهی است.

هدف دیگر این کتاب این است که می کوشد تا شرحی تفصیلی از سیر تکوین متافیزیک ینای هگل را به دست دهد. به همین منظور سه بخش اصلی متافیزیک ینا، یعنی گذر از «شناخت در مقام نظام اصول نخستین» به «متافیزیک ابژکتیویته» و نهایتا «متافیزیک سوبژکتیویته» مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

نظام ینا، مافیزیک ینا، نسبت متافیزیک ینا با پدیدارشناسی روح و نتیجه گیری فصول چهارگانه این کتاب را تشکیل می دهند.

چرا متافیزیک ینا؟ کدام متافیزیک؟ نخستین نظام فلسفی هگل، کمیت، مقدار، نامتناهیت، نسبیت:تعریف، تقسیم و شناخت، نظام ینا پس از منطق، فلسفه طبیعت، فلسفه روح، روح بر اساس مفهومش(روح سوبژکتیو)، روح بالفعل(روح ابژکتیو)، ساخت‌مان(امر مطلق)، هنر، دین و علم(روح مطلق)، متافیزیک ینا چیست؟ اصل اینهمانی، اصل مبنا یا جهت، متافیزیک ابژکتیویته: از نفس بشری تا ذات اعلای خداوند، نفس، جهان، ذات اعلی، متافیزیک سوبژکتیویته: از من نظری کانت تا روح مطلق هگلی، من نظری، من عملی، روح مطلق، ایده یا پروبلماتیک متافیزیک/پدیدارشناسی، ایده چیست؟، ایده/پروبلماتیک متافیزیک، ایده/پروبلماتیک پدیدارشناسی، نسبت ایده ها، صورتبندی یا روایتگری متافیزیک/ پدیدارشناسی، راوی، روایت شنو یا مخاطب، روایت گری یا شیوه پیشبرد روایت، آغاز روایت  پایان بندی، شیوه پیشبرد روایت(منطق روایت)، زمان روایت، متافیزک و پدیدارشناسی، از جمله موارد و موضوعاتی هستند که در این اثر به آنها پرداخته شده است.

کتاب «هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی»، نوشته محد مهدی اردبیلی برای نوبت اول امسال در ۲۷۸ صفحه از سری مجموعه اندیشه های نو انتشارات علمی منتشر شده است.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار