شهرنشینی نیمی از مردم جهان در سال ۲۰۱۴

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو با اشاره به نقش و جایگاه رسانه ها در توسعه شهری گفت: امروز مکان زیست قاطبه انسان ها در سطح جهان، شهرها هستند و هر پیشرفت و دستاوردی در حوزه شهری می تواند تاثیر مستقیمی روی کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد.

 

وی با اشاره به اینکه بیش از دو سوم جمعیت جهان در سال 1950 در روستاها بوده است اما در سال 2014 بیش از نیمی از جمعیت جهان شهرنشین شده اند، افزود: در سال 2050 هم پیش بینی می شود دو سوم جمعیت کره خاکی شهر نشین باشند و تنها یک سوم ساکن روستا بمانند.

 

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در سال 1950 تنها 700 میلیون شهرنشین وجود داشته است، گفت: درسال 2014  این رقم به 3 میلیارد و 900 میلیون نفر رسیده است و تا سال 2050 هم این جمعیت به 6 میلیارد و 300 میلیون نفر افزایش پیدا می کند.

 

طباطبایی با تاکید بر اینکه در کنار جبنه های مثبت افزایش خیره کننده، روند شهرنشینی مضرات جدی نیز در پی داشته است، افزود: امروز شهرها مسئول 75 درصد مصرف انرژی جهانی ، 80 درصد انتشار گازهای گلخانه ای و اصلی ترین تولیدکننده ضایعات در جهان به حساب می آیند.

 

مدرس دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه برای مقابله با این چالش ها و بهبود کیفیت زندگی در شهرها ایده توسعه پایدار مطرح شده است، خاطرنشان نمود: شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، پرهیز از تولید بیشتر ضایعات و بازیافت آنها حیات خود را استمرار می بخشد.

 

 

این کارشناس مسایل شهری جمعیت، حمل و نقل، موقعیت اقتصادی، تغییر اقلیم، کیفیت آب و هوا ، برنامه ریزی یکپارچه، سرمایه اجتماعی و ... را جزو ارکان اصلی توسعه پایدار شهری قلمداد کرد و گفت: در اساس پایداری بر روی اهداف انسانی به عنوان هسته اصلی هر نوع راهکار توسعه شهری تمرکز می کند و همین مساله نیز نقش رسانه ها برای آموزش شهروندان را دوچندان می نماید.

 

طباطبایی با بیان اینکه امروزه شهرها تاثیرات مخربی در اکوسیستم جهانی بر جای می گذارند، گفت: از این منظر تنها راه بهبود کیفیت خدمات شهری و مقابله با بحران های زیست محیطی الگوی توسعه پایدار شهری است که بسترسازی برای اجرای آن به رسانه ها وابسته است.

 

وی در این زمینه توضیح داد: بخش عمده ای از الگوی توسعه پایدار شهری منوط به مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به محیط شهری است و این فرهنگ تنها از طریق فضای رسانه ای است که می تواند نهادینه سازی گردد.

 

 

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار